Niezalogowany
zmień rozmiar:

Kryteria rekrutacji

I ETAP - KRYTERIA USTAWOWE

Kryterium
(dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium1)

Wartość kryterium 
w punktach
2

Wielodzietność rodziny kandydata3 (oświadczenie).

253

Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności).

253

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

253

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

253

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

253

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie4 (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem).

253

Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

253

II ETAP - KRYTERIA LOKALNE

Kryterium
(dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium
5)

Wartość kryterium 
w punktach
6

Oboje rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic/opiekun prawny (w przypadku samotnego wychowywania kandydata) pracują lub studiują w trybie studiów  dziennych
(zaświadczenie).

128

Kandydat ubiega się o przyjęcie do przedszkola położonego najbliżej miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku samotnego wychowywania kandydata)
(oświadczenie).


64

Kandydat został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 ze zm.) lub też został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych
(oświadczenie).


32

Do danego przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata.

16


Rodzeństwo wspólnie ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola na dany rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja.

8

Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny
(kopia postanowienia sądu rodzinnego o ustanowieniu nadzoru kuratora lub zaświadczenie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta).

4


  1. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis, wyciąg z dokumentu kopia poświadczona przez rodzica.
  2. Zgodnie z ustawą - Prawo oświatowe każdemu kryterium przyznaje się jednakową wartość
  3. Wielodzietność rodziny - oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
  4. Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
  5. Kryteria lokalne potwierdzane są oświadczeniem rodzica, z wyjątkiem kryterium ,, Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
  6. Zgodnie z ustawą - Prawo oświatowe każdemu kryterium przyznaje się różną wartość.


Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są
na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 165; Wersja: 23.161.2.14 Harmonogram ID: 1271;