Zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
w roku szkolnym 2014/2015

    Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli w roku szkolnym 2014/15 prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, zgodnie z określonymi przez dyrektorów przedszkoli, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, kryteriami, terminami postępowania rekrutacyjnego, terminami składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego.

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku 3-6 lat (6 - latków urodzonych w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.), zamieszkałych w Płocku, którzy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola.

 • Kandydaci spoza miasta oraz w wieku 2,5 lat mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, prowadzonej po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, kiedy pozostaną jeszcze wolne miejsca w przedszkolu.

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i lokalnym.

 • W każdym przedszkolu obowiązują takie same terminy, dokumenty oraz kryteria wraz z odpowiadającą im wartością punktową.

 • Rodzice mają prawo wybrać 3 przedszkola szeregując je według własnych preferencji. Przed podjęciem decyzji o wyborze przedszkola należy zapoznać się z przedstawioną ofertą. Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.

 • Logowanie do systemu i wypełnianie wniosku będzie możliwe od 24 marca 2014 roku od godz. 9.00 do 4 kwietnia 2014 roku do godz. 14:00.

 • Wypełniony elektronicznie i wydrukowany wniosek należy złożyć tylko w przedszkolu, które na wniosku widnieje jako przedszkole pierwszego wyboru.

 • W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w przedszkolu pierwszego wyboru.

 • Przedszkola będą przyjmować wnioski w terminie od 24 marca 2014 roku od godz. 9:00 do 4 kwietnia 2014 roku do godz. 15:00.

 • Wyniki podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola oraz indywidualnie dla rodzica kandydata na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie, loginu i hasła

 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola zostaną udostępnione 14 kwietnia 2014 roku o godz.11:00.

 • Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015 mają obowiązek złożenia w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane „Karty potwierdzania woli zapisania dziecka”, w terminie od 14 kwietnia 2014 roku od godz. 11:00 do 17 kwietnia 2014 roku do godz. 15:00.

 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w każdym przedszkolu może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów lub zwrócić się do Prezydenta Miasta Płocka o potwierdzenie tych okoliczności.

 • Listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje, zostaną ogłoszone 23 kwietnia 2014 roku o godz. 9:00.

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, Rodzice mogą wystąpić z wnioskiem, do komisji rekrutacyjnej w danym przedszkolu, o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.