Niezalogowany
zmień rozmiar:

Kryteria rekrutacji

I ETAP - KRYTERIA USTAWOWE

Kryterium
(dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium1)

Wartość kryterium 
w punktach
2

Wielodzietność rodziny kandydata3 (oświadczenie).

128

Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności).

128

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

128

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

128

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

128

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie4 (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem).

128

Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

128

II ETAP - KRYTERIA LOKALNE

Kryterium
(dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium
5)

Wartość kryterium 
w punktach
6

Rodzice kandydata pracują /studiują w trybie dziennym (oświadczenie).

64

Do danego przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata.

32

Rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do danego przedszkola po raz pierwszy.

16

Rodzic kandydata pracuje/studiuje w trybie dziennym (oświadczenie).

8

Kandydat ubiega się o przyjęcie do przedszkola położonego najbliżej miejsca zamieszkania/miejsca pracy rodzica (oświadczenie).

4

Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny (kopia postanowienia sądu rodzinnego o ustanowieniu nadzoru kuratora lub zaświadczenie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta).

2


  1. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis, wyciąg z dokumentu kopia poświadczona przez rodzica.
  2. Zgodnie z ustawą - Prawo oświatowe każdemu kryterium przyznaje się jednakową wartość
  3. Wielodzietność rodziny - oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
  4. Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
  5. Kryteria lokalne potwierdzane są oświadczeniem rodzica, z wyjątkiem kryterium ,, Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
  6. Zgodnie z ustawą - Prawo oświatowe każdemu kryterium przyznaje się różną wartość.


Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są
na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 131; Wersja: 9.145.304.1674 Harmonogram ID: 646;